ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ

Ξεκινούν  , σήμερα ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, η  ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα της ∆ράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα Κ∆ΑΠ , για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστο-σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικώνTaxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ∆ημόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Η εφαρμογή της ηλεκτ-ρονικής υποβολής των αιτήσεων θα είναι προσβάσιμη και από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ. ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες /οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχο-λούμενες/ οι) και οι άνεργες/οι.


Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία παιδιά/ άτομα με αναπηρία, σε αντίστοιχες δομές. Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν με σειρά μοριοδότησης, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/∆ομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.                                                                                                                               Ο τρόπος κι η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστο σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213- 1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714).

Επιστροφη